Invulling van de norm waaraan een redelijk handelend en redelijk bekwaam notaris moet voldoen

De norm waaraan een redelijk handelend en redelijk bekwaam notaris moet voldoen, wordt aan de hand van vijf zorgverplichtingen besproken

Art. 17 lid 1 van de Wet op het notarisambt bepaalt dat de notaris zijn ambt in onafhankelijkheid uitoefent. De notaris behartigt de belangen van alle bij de rechtshandeling betrokken partijen op onpartijdige wijze en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Door de jaren heen heeft de Hoge Raad een duidelijk kader geformuleerd voor de beoordeling van de notariële zorgplicht. Deze (veelal vergaande) zorgplicht wordt uitgesplitst in drie concretere plichten, te weten zijn informatieplicht, zijn onderzoeksplicht en de wilscontrole. In bijzondere omstandigheden bestaat daarnaast voor de notaris de plicht om te waarschuwen voor specifieke aan een rechtshandeling verbonden risico’s (de zogenaamde waarschuwingsplicht). In dit artikel bespreken Harriet en Laurien de zorgplicht van de notaris aan de hand van vijf specifiekere zorgverplichtingen: zijn onderzoeksplicht, de wilscontrole, zijn informatieplicht, in uitzonderingsgevallen de bijzondere waarschuwingsplicht en de zorgplicht van de notaris ten opzichte van niet rechtstreeks bij de transactie betrokken derden, waarbij zij naar veel recente jurisprudentie verwijzen, mede om te laten zien dat de beoordeling van het handelen/nalaten van de notaris om allerlei redenen anders kan uitpakken.

MvV_1574-5767_2018_016_003_001.pdf
Deel dit artikel via:

Lees ook